Personakt Antavla

144 Sven Carlsson

Hemmansägare. Blev 69 år.

Far:288 Carl Olofsson (1697 - 1770)
Mor:289 Ingierd Ingrid Thorsdotter (1700? - 1769)

Född:1745-01-14 Kronobergs län, Sjösås 1)Sandreda Skattegård.
I hf står ett annat datum (1744-02-12) men födelseboken bör vara korrekt.
 
Bosatt:1766 Kronobergs län, Sjösås 2)Pilås gamla Södregård
Fängelse:mellan 1785-10-13 och 1786 Kalmar län, Calmar Slottshäcte 3)För stöld och slagsmål.
Bosatt:1788 Kronobergs län, RamkvillaRamkvilla. Sven flyttade til Ramkvilla efter 1:a hustruns död. Gifte om sig med änkan Kerstin.
Död:1814-10-12 Kronobergs län, Sjösås 4)

Äktenskap med 145 Marta Märta Nilsdotter (1751 - 1786)

Vigsel:1766

Barn:
Stina Svensdotter (1766 - 1767)
Stina Svensdotter (1768 - 1770)
Nils Svensson (1770 - 1849)
Ingier Svensdotter (1773 - 1819)
Carl Svensson (1775 - 1846)
Peter Petrus Svensson (1777 - 1786)
72 Jonas Svensson (1780 - 1831)
Stina Svensdotter (1782 - 1874)

Äktenskap med Kerstin Christina Persdotter (1729 - 1801)

Vigsel:1788-10-21

Noteringar

Satt fånge på Kalmar fästning. Han var kyrkvärd 1775 till 1784 men fick avsked för sitt brott.
Efter Martas död gifte Sven om sig med en kvinna från Ramkvilla.
De sitter på undantag på gården hos en dotter med man. 1809 säljs gården och familjen flyttar.

Irene Albinsson:
No 27vPD Jönköpings Län
Ink den 6 Mars. 1794
Herrar Hofrättsråd Arnell, Friherre von Otter
Herr Lagmannen och assessoren Kandorff
Herr Proto Notarien Ullberg.

Kongl. Majts och Riksen Götha hofrätts Utslag, uppå Wästra härads TingsRätts hållna ransakning och den 26. sistliden Februarii gifna Utslag öfwer Bonden Sven Carlsson i Pelås, hvarigenom han, som icke kunnat gå then honom af Kongl. hofrätten under den 5. December förledit år ålagda Ed. det han icke, då han den 4. Februarii samma åhr, Bonden Pehr Svensson i Svarthult honom dess hus öfverfallit och slagit, sådant gjordt, med berådt mod att hämnas eller Pehr Svensson skada tillfogad, blifvit, tilfölje af XVII. Cap: 31§. RättegångsBn.Uti saken fäld, samt uppå anförda skjäl och under åberopande af III: Cap.1.§., XX: Cap:1.§.,XXXV: Cap:2.4.§.§. och LX. Cap:6.§. MissGsbKn, dömd, att böta för Svordom och öfverdåd En Rdr 32 sk i tvåskifte emellan angif waren och Ramquilla Sochens fattiga;för ett blodvite och tre blånader 32 sk. för hvardera och för tvänne oqvädingsord emot Pehr Svensson och dess hustru En Rdr, alt til treskiftes, tilsammans utgörande Fem Rdr 16 sk, eller i brist af Botum (?), enligt V:Cap:4.§. Straffblk, ungälla dess förbrytelse med, Åtta dagars Fängelse wid watten och bröd, samt ett särskilt, för det han med berådt mod, uti Pehr Svensson hämnats, honomi beörda motto,uti sit hus öfverfallit, afstraffas med Ett Åhrs fängelse med arbete å Calmare Fästning, samt därtil plickta Et Hundrade Rs s-mt med Trettio Tre Rs sm16 til tre skiftas, eller om han det ej orkar, arbeta därutöfwer i fyra månader; Thet doch jämlikt XXV:Cap.5.§. RättegångsBlk Kongl.hofrättens pröfning vardet understäldt; Gifvit i Jönköping den 21 Martii 1794.

Kongl. hofrätten har detta mål uti behörigt öfvervägande tagit; Och aldenstund Sven Carlsson, ehuru behörigen kungjord om dagen til den honom genom Kongl. hofrättens förberörda Utslag af den 5. December förledit åhr ålagda Edens fullgörande, likväl då förfallolöst ute blifwit, fördenskull, och som häradsrättens wid sådant före++ttande meddelta Utslag finnes vara lagligen grundat; Ty pröfvar Kongl. Hofrätten skjäligt,det samma, til vederbörlig efterrättelse, att gilla och fastställa. År och dag föreskrefvid.

S Arnell C.v.Otter
I Kandorff Joh.Ullberg

Exped. 7 Maji 1794
Lothigius
Gust.Ad.v.Scheele

Utslag öfwer Bonden Sven Carlsson i Pelås, dömd för hemgång.

--------------------------------------
No 163 Jönköpings Län
vPD Inkom den 11. Novemb. 1793

Herr vice Presidenten Baron von Köhler
Herr hofrättsrådet Morath
Herr assesoren Tegberg
Herr Proto Notarien Ullberg

Kongl Majts och Riksens Götha Hofrätts utslag, uppå Wästra härads Tingsrätts hållen ransakning och den 21. sistl October, afkunnade utslag, hvarigenom Bonden Sven
Carlsson i Pelås wäl blifvit ansedd vara med halft bevis besvärad, att hafva med berådt mod att skada göra den 4. Februari innevarande åhr gått hem till Bonden Per Svensson i Svarthult och honom öfverfallit och slagit, men som häradsrätten tillika af anförda skäl ansedt Sven Carlsson icke kunna värjemålsed anförtros så har häradsrätten under åberopande af XVII. Cap 29. § XX förklarat sig härutinnan icke kunna honom uti saken fälla; dock skulle Sven Carlsson såsom öfvertygad att vid nämnda tillfälle ha wer (under svordom?) tillfogat Per Svensson ett blodvite och två svullnader, samth gifvit honom och hustrun två oqvädingsord och Per Svensson hårdragit, enligth III. Cap. 1. § XXXV Cap. 2.3.och 4 §§
samt LX. Cap. 6. § MB böta för svordom och övervåld 1 Rdr 32 ß för ett blodvite och två blåna der 2. Rdr för hårdrag 24 ß och för två oqvädingsord 1. Rdr eller tillsammans Sum Rdr 8. ßco; hvilket utslag till följd af XXV. Cap. 5. § RB Kongl Hofrättens pröfning worde underställdt; Gifvit i Jönköping den 5. December 1793.

Emedan Kongl hofrätten lika med häradsrätten finner Sven Carlsson vara med halft bevis besvärad,att hafva med berådt mod att skada göra Per Svensson vid ofvannämda tillfälle ofredat, och enligt ransakningens föranleande emot Sven Carlssons fräjd i öfrigt icke varit
något att påminna, samt i ofvan berörda omständighet, som å lif icke går,sanning annorledes än genom edgång icke utletas kan; ty och med ändring af häradsrättens utslag; pröfvar Kongl Hofrätten enligt XVII. Cap. 29 och 30 §§ RB rättvist härigenom ålägga Sven
Carlsson, att å någon viss af domaren därtill utsatt och Sven Carlsson förut behöringen kungjord dag inför häradsrätten med liflig ed ärhållen om han gitter,det Sven Carlsson, då han den 4. Februarie innevarande åhr Per Svensson i Svarthult hemma i dess hus öfverfallit och slagit, icke med berådt mod att hämnas eller Per Svensson skada tillfoga sådant gjort. Skolandes Sven Carlsson dessförinnan af sin själaförsörjare låta sig om edens wight och wärde undervisas, och bewis därom så wäl som angående dess Christendomskunskap före edgången domstolen vid wite af Tre Rdr 16 ß förete.Hvarefter och ehwad Sven
Carlsson gitter denna ed gå eller ej, häradsrätten har att utan afseende på dess nu ogillade utslag, målet i hela dess widd till pröfning ånyo företaga, och efter omständligheterna sig däruti lagligen utlåta. Åhr och dag förut skrifven.

A.J.vonKöhler -----Morath
Gustaf Tegman joh,Ullberg

Expidh 20 Dec: 1793
Lothigius / J.P.vStrokirch
Utslag rörande Bonden Sven Carlsson i
Pelås, tilltalad för hemgång

Även i 1734 års lag gällde den legala bevisteorin och i ÄRB 17:29 stadgades att ”[t]u vitne äro fullt bevis, ther i the sammanstemma. Ett vitne om sielfva målet gälle ej mer, än för halft bevis; och tå bör then som käres til, med ed sig värja”.33 Regeln förefaller ha inneburit att domaren inte fick fälla den tilltalade om endast ett vittne förelåg samt att domaren alltid var tvungen att fälla den tilltalade, om två vittnen förelåg.34
År 1832 lade lagkommittén fram ett förslag till allmä

Suttit ett år på Kalmar fästning för begånget brott enligt husförhörsboken 554.6.104200 Sven blev kyrkvärd 1775-05-21, men fick senare avsked av okänd anledning 1784-06-27 troligen p.g.a. sitt leverne.
Var undantagsman på Pilås södregård från 1800 hos sin dotter Stina och hennes man Jonas Nilsson, som tagit över gården. När Jonas och Stina avyttrade gården 1809, flyttade de till Jonas födelsehem i Ringstorp dit även Sven följde med, och där han senare avled år 1814.

Från Sven Lidholms släktforskning 1992 har jag fått följande uppgifte rom Sven Carlsson:

Sven Lidholm ANTAVLA 8 9, B 9
Maj 1992 personförteckning Sid 8 (8 78 - 79, forts.)

År 1779 var han exempelvis, tillsammans med andra Pilås-bor.instämd för olovlig brännvinstillverkning. Han nekade till anklagelsen, men efter uppskov till påföljande ting överbevisas han och bötfälls.

1786-12-14 dog Märta av "rödsot". Hennes andel i Södergården - eller möjligen hela gården - övergick då på barnen. År 1792 sålde Sven även Sandreda Skattegård till sonen Nils.

Sven gifte 1788-10-26 om sig med Chierstin Pehrsdotter från Ramkvilla, född 1729, och med henne sammanlevde han till 1801, då hon dog.

Sven figurerade i en del mål på tinget 1790. Han var bl a anklagad
för utomäktenskaplig förbindelse, för vilken han dock efter edgång frikändes, men han fick ändå böta för "oanständigt uppförande inför rätta". Sven stämde å sin sida motparten, för att en dem tillhörig stuga stod för nära hans ladugård i Sandreda. Detta målet ogillades dock, sedan det upplysts, att det var Sven som sålt stugan till dem, och att den därefter stått kvar på sin plats sedan dess. Sven fick därför betala rättegångskostnaderna.

Svåraste straffet fick Sven av häradsrätten i Västra Härad, där han dömdes till böter för "övervåld". Efter överklagning i hovrätten, dömdes han där till böter om 38 riksdaler 32 skilling. På tinget i Lenhovda oktober 1794 stämmer Håkan Jonasson (B 32), som förmyndare för Svens barn, länsmannen med yrkande om att denne skall lämna barnens mödernearv orört i detta sammanhang. Sven sitter då redan sedan augusti på Kalmar fästning, och häradsrätten finner, att " hans egendom förslår ej att täcka både böter och andra skulder, varför kroppsstraff rekommenderas". Sven fick härigenom sitta i fängelse under ett år.

På tinget oktober 1794 är Sven också stämd för andra skulder på sammanlagt över 100 riksdaler. vilka godkänns för utmätning. Största fordringsägaren var Anders Jonsson i Sjöabro (8 66).
Då dottern Stina år 1800 gifte sig med Jonas Nilsson från Ringstorp, köpte dessa över Södergården, och Sven fick då undantag. År 1809 bytte Jonas och Stina bort Södergården till Stinas bror Carl Svensson, boende i Pilås Åkasgård. Under några år brukades gården då av arrendator, men efter faderns död flyttade Carl över till Södergården.

Sven dog 1814-10-14 av "bröstsjuka".Suttit ett år på Kalmar fästning för begånget brott enligt husförhörsboken 554.6.104200 Sven blev kyrkvärd 1775-05-21, men fick senare avsked av okänd anledning 1784-06-27 troligen p.g.a. sitt leverne.
Var undantagsman på Pilås södregård från 1800 hos sin dotter Stina och hennes man Jonas Nilsson, som tagit över gården. När Jonas och Stina avyttrade gården 1809, flyttade de till Jonas födelsehem i Ringstorp dit även Sven följde med, och där han senare avled år 1814.Han avled av bröstsjuka.

Bo Karlsten har Sven som sin fm ff mf f Han har lagt in sin släkt på e-bostad.net/karlsten/alle/default.html

Birgit Karlsson har Sven som sin f fm ff
Anders Eklund har Sven som sin ff ff ff

UTDRAG UR SAMLAD HISTORIA.

Folke skriver: "Att syssla med släktforskning hör inte till det lättaste här i livet, men det är mycket intressant.
Jag har ofta vid besök hos vänner, grannar och bekanta, fått ta del av deras släkt- och antavlor.
Vidare har jag på biblioteket lånat och läst flera böcker, som handlat om våra förfäders liv och vedermödor under de senaste århundraden; med krig, missväxt, svält, pest och andra sjukdomar.
Ser man till bostäderna, så var dessa dragiga och kalla. Öppna spisar var vanligast i bästa fall med trefotaringar. Där lagade de så gott det gick sin mat; redde upp slakt, bakade bröd, bryggde öl och dricka, stöpte ljus liksom mycket annat, som hörde till livets nödtorft.
Den mesta värmen försvann ut genom skorstenen, som var vid och stor i både i rum och kök."

KARL EMILS ANOR:
I Sjösås socken 2 km öster om nya kyrkan, vid sjön Madkrokens norra strand, ligger Sandreda by.
En bit in på 1700-talet brukades där en gård av ett par, vilka hette Carl och Ingrid Olofsson.
Carl föddes år 1697 och Ingrid år 1700.
De fingo flera barn. Den yngste hette Sven född 1744 02 12.

CARL 1697 gen 1 OKÄNT
SVEN CARLSSON 1744 02 12 gen 2 MARTA NILSDOTTER 1751
INGRID 1700 gen 1 OKÄNT

Vid 21 års ålder gifte han sig med en flicka, som hette Marta Nilsdotter.
De båda bosatte sig då i Pilås. Där de ägde och brukade Pilås Södregård.
Marta föddes 1751, och var alltså 7 år yngre än Sven.
De fingo 7 barn, 3 av dem voro i livet i början 1800-talet.

SVEN 1744 gen 2 NILS PERSSON 1741
CARL SVENSSON 1775 02 10 gen 3 ANNICA NILSDOT 1782 03 11
MARTA 1751 gen 2 MARIA ANDERSDOT 1747

Pest och andra farsoter härjade ofta på den tiden.
Rödsot eller dysenteri åtföljdes av häftig blodblandad diarré, då det vanligen tillstötte inflammation och blödning i tarmens slemhinna.
År 1786 drabbades folket i Sjösås av farsoten. Samma år skriver dåvarande prosten Wickelgren i församlingens dödsbok: "Den 8 december 1786 avled uti rödsot, skattebonden Sven Carlssons son, gossen Peter Svensson på 10-de året gammal och begravdes av kyrkoherden uti Sjösås kyrka den 16 januari 1787".
Det kan tyckas vara lång tid mellan dödsfall och begravning. Drygt fem veckor! Den naturliga förklaringen ges av följande citat ur dödsboken: "Den 14 december 1786 avled av rödsot, Sven Carlssons i Pilås Södregård hustru Marta Nilsdotter, 35 år gammal, lämnandes 5 barn efter sig. Den dödas kropp begrovs av kyrkoherden uti Sjösås Kyrkogård den 16 januari 1787."
Även hon fick ligga ovan jord en månad. Detta kan ju bero på, att även de andra i familjen var sjuka, vilket verkar vara det mest troliga.
Sven Carlsson var nu änkeman i nästan två år. Han gifte dock om sig med Christina Persdotter 1788 10 21. Hon kom från Ramkvilla församling och var född 1729. Sven var 44 år, och Cristina var 59 år. Alltså 15 år äldre! Tillsammans fingo de av naturliga skäl inga barn.
Av Sven och Martas barn levde nu tre av dem nämligen: Carl, Jonas och Stina.
Sonen Jonas äktade någon Catrina Svensdotter. De bosatte sig i Sandreda Södregård. Jonas blev både kyrkovärd och nämndeman.

Carl och Stina gifte år 1800 sig med ett par syskon från Ringstorp i Sjösås.
Stinas man hette Jonas Nilsson, och de två övertog fader Svens gård Pilås Södregård.
Sven Carlsson är då 56 år och står skriven som undantagsman.
Prosten skrev ned följande: "År 1800 den 5 april uti överbemälte laga ordning, utav prosten Wickelgren efter förhör utfärdat lysningsedel till äktenskap på drängen Jonas Nilsson och pigan Stina Svensdotter i Pilås Södregård. Vilka avlämnade sina föräldrars skriftliga bifall därtill. Sedeln avkunnades den 6-13-20 aprilis. Därefter förrättades vigseln av bemälte prost uti Sjösås kyrka den 18 maj 1800, som var bönsöndag."
Jonas Nilsson från Ringstorp hade en syster, som hette Annica, och Stina hade en bror, som hette Carl. Dessa syskonpars barn blev dubbla kusiner, om nu något sådant existerar.

Carl och Annica hade gift sig fjorton dagar tidigare och förvärvat Pilås Herregård. De brukade gården från 1800 till 1824, då de flyttade till Åslahult i Dädesjö.
Christina Persdotter avled 1801 02 03 vid 72 års ålder. Därmed var Sven Carlsson änkling för andra gången.
Prästen skrev i dödsboken: "den 3 februari 1801 kl.6 e.m. avled av bröstsjuka inhysemannens, f.d. kyrkovärden Sven Carlsson i Pilås Södregård, Hustru Christina Persdotter 72 år gammal, och begrovs i Sjösås kyrkogård den 8 i samma månad av adjungten Jonas Dahl."
Sven bodde fortfarande kvar hos mågen Jonas och dottern Stina. År 1809 avyttrade de gården och flyttade till Jonas födelsehem Ringstorp. Dit följde även Sven med, där han avled vid 70 år fyllda 1814 12 10.
Sven Carlsson blev kyrkovärd 1775 05 21, men fick av okänd anledning avsked som sådan 1784 06 27. Denne man var mösseskräddaren Sven Johans farfar.
Svens dotter Stina, som gifte sig med Jonas Nilsson, fick en dotter som kallades Lisa. Hon var mösseskräddarens kusin.
Lisa gifte sig med inspektor Nils Persson, från Hornaryd. Nils föddes 1798 01 03. Han var riksdagsman och talman för bondeståndet. Han bevistade flera riksdagar.
Ett tag var han inspektor på Böxholm och även en liten tid i Skåne. Nils står omnämnd i Rosengrens Smålands beskrivning, sidan 116.
Nils Perssons och Lisas fem barn voro sysslingar till Karl Emil Svensson på Norrelund i Tveta. Några av dem tog sig namnet Sjöbring. Den äldste sonen Peter eller Per, som han kallade sig, blev professor i Uppsala och sedan biskop i Kalmar stift. En annan Isak Sjöbring i Växjö hade en son, som blev läkare, nämligen Per Sjöbring. En tredje Johannes Nilsson Sjöbring blev på 1850-talet ägare till Tveta Södra-Bäcke och Brittegård. Han var även delägare i Tveta Erlandsgård, som han senare bytte bort till Elna Kristinas morfar mot Kråkenäs Östregård och Hultäng.
Fadern till ovan nämnda Nils Persson, hette Per Jonsson var en framstående person. Han verkade inte enbart i riksdagen utan även i hemorten.
Författaren Göth skriver om honom, hur han 1868 detta svåra år skaffade fram spannmål, som han lät dela ut till befolkningen. Han satte även igång med arbeten, som hjälpte till att lindra nöden i bygderna runtom i länet. Bl.a. var det han som ställde om, så att backen på vägen vid Kråkenäsryd fick en annan sträckning.
Det var då Karl Emils mor Maja-Lisa begynte att baka bröd, som hon sålde till arbetarna på denna väg.
Detta var upprinnelsen till Kråkenäs speceriaffär.
Maja-Lisa var vid denna tid gift med Johan Håkansson, som dog 1868.
I äktenskapet med honom födde hon 3 barn: Peter August Johansson, Emma Katarina Johansson och Christina. (se nedan)
När hon blev änka, måste hon ju på något vis försörja sig och barnen.
Tidigare hade hon haft plats hos Nils Perssons son Johannes i Tveta Södregård.
Karl Emils far Sven Johan Carlsson gick samtidigt med Johan Håkansson och lärde till skräddare i Lenhovda. Tydligen hade de lärt känna varandra. På så vis kom Sven Johan till Kråkenäsryd och gifte sig med Maja Lisa 1871 03 11. De båda fick två pojkar nämligen: Karl Emil född 1871 08 04 och Johan Gustav född 1876 08 29.

I "GÅRDSBYBOKEN 1986" beskrivs bl.a. Johan Gustavs öden.
Sven Johan var ju kusin med Nils Perssons hustru Lisa Jonasdotter. Hon står även skriven för Sara. Kanske hon hette Sara Lisa.
Tidigare har nämnts, att Jonas och Stinas broder Carl år 1824 flyttade från Pilås Herregård till Åslahult i Dädesjö socken. Carl var Karl Emils farfar.
De hade brukat gården i Pilås i 24 år. Där hade också 8 av deras 9 barn fötts. Den förste föddes troligen död, och Johan avled 8 månader gammal. (se nedan)
När de bott i Åslahult i 2 år kom Sven Johan till, den sist födde av syskonen, år 1826 den 18 november.

CARL 1775 gen 3 PER 1795
SVEN JOHAN CARLSSON 1826 11 18 gen 4 MAJA-LISA PERSDOT 1829 02 18
ANNICA1782 gen 3 SARA 1793

Enligt Karl Emil hade hans farfar och farmor bedrivet handel med oxar, samtidigt som de brukade gården Åslahult.
Han skulle enligt Karl Emil varit så rik, att han använde tolvskillingar som toapapper. Vad sanning det låg i detta vet väl ingen nu levande varelse.
Den sista tiden står han i husförhörssboken som utfattig. Detta behöver dock icke betyda, att han låg samhället till last. På denna tid skrevs "utfattig" för alla gamla och orkeslösa, även de som hade undantag. Därmed menades att de voro befriade från skatt.
År 1843 tyckte Carl och Annica, att de borde sluta med jordbruket i Åslahult. De flyttade till torpet Vinning under Åslahult. Carl står nu skriven som utfattig.
Yngste sonen, Karl Emils far, Sven Johan arbetade troligen hemma på gården. Han var snart 17 år, då han fått för sig, att han skulle lära sig till mösseskräddare. Därför for han till Lenhovda, där han fick plats hos en häradsskräddare, för att lära yrket.
Carls syster Stina och Annicas bror Jonas gifte sig ungefär samtidigt med Carl och Annica. De brukade gården Pilås Södregård från 1800 till 1809, då de flyttade till Ringstorp och övertog gården där efter Jonas och Annicas föräldrar.
I April 1846 reste Carl och Annica till Ringstorp för att hälsa på sina syskon. Där avled Carl helt hastigt.
Prästen i Dädesjö har skrivit följande i dödsboken år 1846.
"Den 23 april 1846: Den gifte undantagsmannen Carl Svensson uti stugan vid Åslahult, dog uti Ringstorp i Sjösås socken under besök därstädes hos sina släktingar av ålderdomsbräcklighet 71 år gammal och begrovs därstädes den 3 maj 1846." Alltså i Dädesjö gamla kyrkogård. Annica var nu ensam, och hon bodde kvar i stugan i nära 20 år, då även hon avled 1865 10 20.

Folke skrev: Vår farfar Sven Johan Carlsson föddes den 18/11 1826 i Dädesjö socken på ett ställe, som hette Åslahult. Han var den yngste av 9 syskon, 6 pojkar och 3 flickor, vilka i dopet fått följande namn:
Nils född den 21/12 1800. Pilås Herregård. Död samma dag.
Anna Maria född den 6/12 1803. Pilås Herregård. Till Nottebäck 1825.
Gustav född den 14/1 1806. Pilås Herregård. Till Lenhovda 1839.
Johan född den 30/1 1808. Pilås Herregård. Död den 30/10 samma år.
Johan född den 11/12 1809. Pilås Herregård. Till Granhult 1828, Korsberga 1830.
Ulrika född den 10/9 1812. Pilås Herregård. Till Lenhovda 1834.
Abraham född den 15/11 1815. Pilås Herregård. Soldat Lindo 1836.
Lovisa född den 20/4 1820. Pilås Herregård. Till Linnebjörke Herregård 1839.
Sven Johan född den 18/11 1826. Farfar till barnen på Norrelund.

Föräldrarna, som år 1824 från Sjösås flyttat till Dädesjö, voro Carl Svensson och Annica Nilsdotter.
Vid snart 17 år flyttade Sven Johan den 18/10 1843 till Herråkra i Lenhovda socken. Antagligen gick han där i lära hos häradsskräddaren.
Han stannade där i tre år. I oktober 1846 bosatte Sven Johan sig på torpet Vinning i Dädesjö. Troligen brukade han torpet, samtidigt som han sysslade med att sy mössor och hattar.
Vår farmor Maja Lisa Persdotter född den 18/3 1829 i Helgaryd, som var "rusthåll för Cavalleri". Hennes föräldrar voro Per Danielsson född den 31/11 1795 i Helgaryd, och Sara Bengtsdotter född den 15/11 1793 i Stojby Gärdesgård.
Sara dog den 13/6 1852, och Per dog den 30/4 1859.
Maja Lisa hade år 1854 tjänst hos en fröken Ribbing på Kråkenäs säteri.
Åren 1856 t.o.m. 1857 piga hos Johannes Nilsson i Tveta Södregård.
Johannes ägde även Bäckagård och Brittegård. Han var dessutom för en tid även delägare i Tveta Erlandsgård.
Farfar Sven Johan Carlsson var kusin med Johannes Nilssons mor Sara Jonasdotter från Sjösås. Sara var gift med Nils Persson, Ringstorp i Sjösås.
I Tveta Södregård träffade Maja Lisa sockenskräddaren Johan Håkansson, som var född den 6/8 1825 i Hemmesjö. Johan kom från Dädesjö eller Lenhovda till Tveta år 1854. Troligen hade även han därstädes lärt till skräddare.
I kyrkoboken står det skrivet den 16/5 1858: "Lysning till äktenskap mellan sockenskräddaren Johan Håkansson Tveta Södreg. 33 år och pigan Maja Lisa Persdotter från Helgaryd 29 år." Maja Lisa hade föräldrarnas skriftliga bifall.
Johan hade egen debetsedel om 40 öre.
1858 den 26/6 vigdes Johan och Maja Lisa. Troligen bodde de i Helgaryd.
De fingo 3 barn: Peter August 1860, Emma Katarina 1863 och Christina 1866.
Peter August gifte sig med Ida.
Emma Katarina hette som gift Olsson och bodde i Vallarum i Skåne. ek dog den 30 december 1938.
Den 16/4 1868 avled Johan Håkansson och Maja Lisa blev änka.
År 1869 dog den yngsta dottern, Christina.
När tre år hade gått, gifte hon sig med farfar Sven Johan Carlsson, som hon troligen lärt känna i Tveta genom Johan. De bodde på Ringstorp i Kråkenäsryd. Maja Lisa bakade bröd, som hon sålde till arbetarna på landsvägen intill. Farfar sydde väl mössor, och farmor bakade. På så vis började Kråkenäs diverseaffär.
Sven Johan står nu skriven för mösseskräddare och lanthandlare i kyrkoböckerna.
De fingo 2 söner nämligen: far Karl Emil Svensson född den 4/8 1871 och Johan
Gustav född den 29/8 1876.

SVEN JOHAN 1826 gen 4 PETER JOHAN 1847
KARL EMIL 1871 08 04 gen 5 ELNA KRISTINA 1873 02 04
MAJA-LISA 1829 gen 4 ANNA BRITTA 1849

Farfar var 45 år, när han gifte sig med Maja Lisa, som då var 42 år gammal.
Maja Lisas farfar och farmor voro Daniel Petersson och Katrina Bengtsdotter i Stojby Gjärdesgård. Hennes morfar och mormor voro Bengt Månsson och Annica Håkansdotter i St. Björnamo.
I dödsboken står att läsa om Maja Lisas föräldrars död:
"Död den 13 juni 1852: Hustrun Sara Bengtsdotter i Helgaryd 58 år 6 mån. och
8 dagar."
"Död den 30 april 1859: Undantagsmannen Enk. Per Danielsson i Helgaryd 63 år
5 mån. och 27 dagar. " Ingen hög ålder precis.

FOLKE/Kurt

HANDELSBODEN I KRÅKENÄSRYD

Maja Lisa Petersdotter i Heljaryd, född den 18 mars 1829, var gift med inhyses sockenskräddaren Johan Håkansson från Hemmesjö, född den 6 februari 1825.
Paret var bosatt i Heljaryd och fick en son, Per August, född den 20 juni 1860 samt en dotter, Emma Katarina, född den 20 juli 1863. Per August blev sedermera handlande i Stojby.
Familjen flyttade den 28 oktober 1865 till Kråkenäs Södregårds ägor och bosatte sig i en liten stuga i Kråkenäsryd, benämnd Nyborg. Här föddes den 24 april 1866 ytterligare en dotter, Christina.
Skräddaren var sjuklig och det var bekymmer med familjens försörjning.
Vid denna tid förbättrades vägen till Lenhovda, en väg som just gick förbi Kråkenäsryd.
Den vägen skulle användas i nära nog 120 år, innan den ersattes med en ny väg, som inte gick genom byn .
Vägförbättringen pågick 1866-67 bland annat vid backen "Ryalien".
Har såg Maja Lisa en möjlighet till födkrok. Hon skaffade mjöl och bakade bröd, som kunde säljas till vägarbetarna. Så började affärsverksamheten. Bröd och snus var premiärvaror.
Så småningom utökades sortimentet när traktens egna invånare anlitade affären. Den fanns inne i stugan, i ett av rummen.
Skräddaren Johan Håkansson dog av bröstkvärk (lungsot?) den 26 april 1868.
Den 25 april följande år dog dottern Christina, tre år gammal.
Men Maja Lisa gav inte upp. Den 11 mars 1871 gifte hon sig med mösskräddaren Sven Johan Karlsson från Dädesjö, född den 18 november 1826.
Sonen Carl-Emil föddes den 4 augusti 1871.
I den nya familjen fortsatte Maja Lisa sin handelsverksamhet, och Sven Karlsson sydde mössor. Det var mest sommarmössor med rund slät kulle och skärm. En del såldes i hemtrakten, men de flesta gick åt på marknader som Sven Karlsson besökte.
Sonen Gustaf Svensson föddes den 29 augusti 1876.
Maja Lisa utökade sin handelsverksamhet med allt större sortiment. Bland annat sålde hon blåst och pressat glas, tyger, och alla slags specerier, som mjöl, gryn, jäst, salt sill, kaffe, sockertoppar, såpa och sirap.
Allt tog hon från en grosshandel i Växjö, förmodligen Hjalmar Nilssons som lär ha varit den första grosshandeln i länet.
Ar 1887 kom en kungörelse om registrering av handels- och näringsidkare.

I länsstyrelsens register finner man följande uppgift:
1888 mars 31: Sven Johan Karlsson i Kråkenäsryd af Gårdsby socken ämnar därstädes fortfarande idka handelsrörelse under firma ;S J Carlsson.
Att Maja Lisa inte själv blev inregistrerad torde ha berott på att gift kvinna inte var myndig på den tiden. Den 27 oktober 1897 dog Sven Karlsson av lunginflammation och den 20 augusti 1898 ändrades rörelsens namn till Firma J G Svensson , sedan sonen Gustaf Svensson hade övertagit affären.
Huset med affären hette nu Ringstorp. Gustaf Svensson sägs ha varit belastad med spritmissbruk och affären gick omstyr. Som änka var Maja Lisa Petersdotter myndig och övertog formellt rörelsen den 2 mars 1903.
Den drevs nu under firmanamnet J G Svenssons Eftr.

Johan Gustaf Svensson var prokurist och ensam firmatecknare. Den 13 december 1905 upphörde affärsrörelsen och Gustaf Svensson fick anställning i Katrineholm.
Maja Lisa dog ar 1907 i Stojby hos sonen P A Johansson.

Källa: Hämtad ur "Gårdsbyboken 1986"

Hälsningar Kurt--------------------------------------------------------------------------------
Dokument
Sven C 1794-06 Extrakt ur fånglista (1)
Sven C Göta hovrätt nr2
Sven C Göta hovrätt
Sven Carlsson Fånglista
sven carlsson
Sven Lidholm om sven karlsson
Carl Olufsson +Sven c fr Sven Lidholm

--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) genline Sjösås hf 1788-1800 nr 554.6.104200 +födde 554.22.62400

2) genline Sjösås hf 1757-90 nr 554.5.75300 ochKurt Svensson

3) genline Sjösås hf 1806-15 nr 554.10.59900+död 554.24.5300


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1745 Födelse 1745-01-14 Kronobergs län, Sjösås.  1)
1751 Makan 145 Marta Märta Nilsdotter föds 1751 5).
1766 Bosatt 1766 Kronobergs län, Sjösås.  2)
1766 Vigsel 145 Marta Märta Nilsdotter 1766.
1766 21 år Dottern Stina Svensdotter föds 1766-12-13 Kronobergs län, Sjösås.
1767 22 år Dottern Stina Svensdotter dör 1767-03-11 Kronobergs län, Sjösås.
1768 23 år Dottern Stina Svensdotter föds 1768-02-22 Kronobergs län, Sjösås 6).
1769 24 år Modern 289 Ingierd Ingrid Thorsdotter dör 1769-02-22 Kronobergs län, Sjösås 7).
1770 25 år Dottern Stina Svensdotter dör 1770-03-21 Kronobergs län, Sjösås 6).
1770 25 år Fadern 288 Carl Olofsson dör 1770-07-01 Kronobergs län, Sjösås 8).
1770 25 år Sonen Nils Svensson föds 1770-12-15 Kronobergs län, Slätthögs 6).
1773 28 år Dottern Ingier Svensdotter föds 1773-02-19 Kronobergs län, Sjösås 6).
1775 30 år Sonen Carl Svensson föds 1775-02-10 9).
1777 32 år Sonen Peter Petrus Svensson föds 1777-10-22 Kronobergs län, Sjösås 6).
1780 35 år Sonen 72 Jonas Svensson föds 1780-08-08 Kronobergs län, Sjösås 6).
1782 37 år Dottern Stina Svensdotter föds 1782-12-31 Kronobergs län, Sjösås 6).
>1785 Fängelse mellan 1785-10-13 och 1786 Kalmar län, Calmar Slottshäcte.  3)
1786 41 år Sonen Peter Petrus Svensson dör 1786-12-08 Kronobergs län, Sjösås 6).
1786 41 år Makan 145 Marta Märta Nilsdotter dör 1786-12-14 Kronobergs län, Sjösås 1).
1788 Bosatt 1788 Kronobergs län, Ramkvilla.
1788 43 år Vigsel Kerstin Christina Persdotter 1788-10-21.
1794 49 år Systern Ingrid Carlsdotter dör 1794-02-17 Kronobergs län, Sjösås 8).
1801 56 år Makan Kerstin Christina Persdotter dör 1801-02-03 Kronobergs län, Ramkvilla.
1814 69 år Död 1814-10-12 Kronobergs län, Sjösås.  4)

Källor

1)Birgit Karlsson
  
2)Sjösås hf 1757-90 nr 554.5.75300
  
3)Riksarkivet i Marieberg
  
4)Sjösås hf 1806-15 nr 554.10.59900+död 554.24.5300
  
5)GID: 554.5.75300, [Kronoberg] Sjösås, AI:3, Husförhör, 1757 - 1790, 0/295, Bild 154 av 396
  
6)Sjösås C:3
  
7)Sjösås 1753-1852 C:3 sidan: 675
  
8)Nina Ringbom
  
9)Irene A